حذف آبونمان از قبوض تلفن به گفته وزیر ارتباطات


صحبت های آذری جهرمی در مورد حذف آبونمان از قبض های تلفن ثابت


۰ نظر