پاسخ متفاوت یک شهروند به سوال وزیر در مورد وضعیت معیشتی!


وزیر نیرو برای بررسی اوضاع و احوال مردم،گشتی در شهر تهران زد..


۰ نظر