رنج کشیدن مردم یمن از گرسنگی و خوردن برگ درختان


ساکنان یمن از گرسنگی به تغذیه از برگ درختان روی آورده اند 


۰ نظر