انتقاد تند مجری تلویزیونی از کارهای بی مورد برخی مسئولین


وقتی نماینده مجلس اشتباه خود را اشتباه تر توجیح میکند.


۰ نظر