دستگیری باند قاچاق سوخت اتوبوسی به عراق


چندین دستگاه اتوبوس که در حال قاچاق سوخت به عراق بودند دستگیر شدند.


۰ نظر