کارگری که بخاطر 100 هزار تومان همسرش را از دست داد!


شکایت های تلخ یک کارگر از کارفرمایش که بدلیل 100 هزار تومان زنش را از دست داده است.


۰ نظر