دلخوری استاد مشایخی از پخش شدن چندباره شایعه درگذشتش


پیام استاد جمشید مشایخی به کسانی که شایعه فوت ایشان را هر چند وقت یکبار در فضای مجازی پخش میکنند.


۰ نظر