کار قابل تقدیر امیر علی اکبری در برخورد با یک کودک بیمار


امیر علی اکبری قهرمان خوش نام ایران این بار از راه دیگری انسان بودن خود را ثابت کرد.


۰ نظر