اندرحکایت پیچیده تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور!


سازمان سنجش در طی 4 ماه،3 مصوبه مختلف برای تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور مشخص کرده،اما حال به نظر می رسد که این داستان پیچیده به سرانجام رسیده است...


۰ نظر