پیگیری ماجرای آتش زدن معتادان توسط عده ای در سطح شهر!


رئیس پلیس تهران از تشکیل تیمی ویژه برای دستگیری کسانی که معتادها را در سطح شهر آتش میزدنند خبر داد.


۰ نظر