نگاهی بر ویرانه های کالیفرنیا پس از آتش سوزی


آتش سوزی عظیم چندی پیش در پارادیس کالیفرنیا آمریکا تصاویر دلخراشی را بوجود آورده است.


۰ نظر