قاچاقچیان بعد از بنزین به دنبال نفت سفید رفتند


با روی کار آمدن کارت سوخت و سخت شدن قاچاق بنزین؛ قاچاقچیان به نفت سفید روی آوردند.


۰ نظر