دستگیری سارقین حرفه ای لپ تاپ مغازه داران


باندی که لپ تاپ های مغازه داران را با شگردهایی به سرقت میبردند دستگیر شدند.


۰ نظر