رفتار زشت مأمور شهرداری کرمان با کودکان کار


رفتار خشونت آمیز پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار که دو کودک کار را مجبور به خوردن گل میکند!


۰ نظر