عذرخواهی شهردار کرمان از کودکی که مورد آزار واقع شده بود


عذرخواهی شهردار کرمان از کودک گل فروشی که توسط پیمانکار شهرداری مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود


۰ نظر