صحبتهای پیمانکار کودک آزار کرمانی


این پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار، که دو کودک کار را مجبور به خوردن گل میکند!


۰ نظر