روحانی : ۶۰۰هزار شغل ایجاد کردیم اما باز هم به بیکاران اضافه میشود!


سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم استان گلستان (97/10/24)


۰ نظر