دستگیری زنی که از مدارس تهران سرقت میکرد


رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری زنی خبر داد که با ورود به مدارس پایتخت و شهرستان های اطراف، اموالی مانند پول و گوشی معلمان این مدارس را سرقت می کرد.


۰ نظر