تمسخر برخورد زشت مسئولین سایپا با مشتری در برنامه تلویزیونی


برنامه صبحی دیگر.


۰ نظر