کمک مالی پیر مرد لواشک فروش به سیل زدگان


این پیرمرد لواشک فروش سبزواری کل درآمد یک روزش رو به سیل زده ها کمک کرد 


۰ نظر