سرهنگی که خودش را پلکان مردم کرد


 سرهنگ ارتش جلوی کامیون زانو زده و پیرزن‌ها و پیرمردها پا می‌گذارند روی کمرش تا سوار کامیون شوند.


۰ نظر