کنایه مجری تلویزیونی به چرخه صادرات و افزایش قیمت


انتقاد مجری صداوسیما از تکرار عجیب چرخه صادرات و افزایش قیمت توسط مسئولین!


۰ نظر