درخواست از جامعه بین الملل برای کمک به سیل زدگان ایران


درخواست حمایت بشردوستانه از جامعه بین الملل برای قربانیان سیل ایران


۰ نظر