سیل عامل نابودی دسترنج کشاورزان شد


حاصل دست‌رنج تعدادی از کشاورزان رودبار جنوبی (روستای چاهبید جازموریان) که در اثر سیل به زیر خاک رفت


۰ نظر