سرهنگ ارتشی که رهبر از وی تقدیر کرد، که بود؟


گفتگوی کوتاه با سرهنگی که در جریان سیل اخیر کار ارزشمندی را برای کمک به سیل زدگان انجام داد.


۰ نظر