اولین قسمت مستند دکتر روحانی


اولین قسمت مستند دکتر حسن روحانی رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی ایران از رسانه ملی پخش شد...


۰ نظر