بازی تکراری؛ مشکلات کشور باز به دولت قبل ارجاع داده شد


بارها در مناظره سوم دیده شد که اعضای دولت تدبیر و امید با به حاشیه کشاندن مسائل مختلف از توجیه عملکرد خود سر باز زده و به دولت قبل انتقاد کردند.


۰ نظر