نگاه آیت الله مکارم شیرازی به دموکراسی در حکومت اسلامی


آیت الله مکارم شیرازی: در دوران ما حکومت دیکتاتوری غیر ممکن است و مردم زیر بار نمیروند. باید  به آرای مردم مراجعه کرد. سخنان قبلی من را وارونه جلوه دادند


۰ نظر