روایت جماعت گوشی به دست معرکه!


جماعت گوشی به دست،اصطلاحی که آن را در وقایع اجتماعی و حوادث زیاد شنیده ایم.قشری که بدون توجه به زمان و مکان دوربین به دست شده و...


۰ نظر