کنایه دیرین دیرین به سلفی بگیران با موگرینی


کنایه دیرین دیرین به سلفی گرفتن نمایندگان مجلس با موگرینی 


۰ نظر