بيانات رهبرانقلاب و سرلشكر سليمانی درباره ی حجاب


 فيلمیاز بيانات رهبرانقلاب و سرلشكر سليمانی درباره نحوه برخورد با "خانم‌هایی كه شايد ظاهر مناسبی ندارند" 


۰ نظر