آخرین جزئیات پرونده ی جاسوس دستگیر شده تیم هسته ای!


 عبد الرسول دری اصفهانی فرزند حسین که دو تابعتیی بوده و تابعیت ایران و کانادا را داشته، به اتهام جاسوسی برای دو سرویس جاسوسی به 5سال حبس محکوم شده است

۰ نظر