ترامپ؛ غیرقابل پیش بینی و شاید بی ادب!


ترامپ براحتی توهین میکند و مدام واکنشهای غیرقابل پیش بینی از خود نشان میدهد که اینها او را شاید از روسای جمهوری سابق آمریکا متفاوت نشان دهند!


۰ نظر