صالحی: یا خروج کامل از برجام یا حضور همه اعضای 1+5


علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگاران در لندن از مواضع ایران در قبال سنگ اندازی های آمریکا در برجام میگوید.


۰ نظر