روحانی: رئیس جمهور را بیشتر نقد کنید، هزینه اش کم تر است!


رئیس جمهور:به دانشگاه اندازه حوزه آزادی بدهیم/ ستاره مال آسمان است نه دانشگاه/رئیس جمهور را بیشتر نقد کنید، تشویق هم دارد


۰ نظر