دروغ های عجیبی که درباره ایذه گفته شد!


رسانه های غربی با دروغ های شاخداری درباره سقوط شهر ایذه گفتند.


۰ نظر