روحانی: در حکومت معصوم هم نقد را داریم


سخنان روحان مبنی بر نقد در حکومت معصوم و سخن پیامبر


۰ نظر