چه کسی اولین سنگ را در اغتشاشات پرتاب کرد؟!


برجسته کردن درگیری نیروهای انتظامی با دانشجویان و آغازگر بودن نیروی های نظم دهنده، یکی از مسائلی بود که رسانه های معاند حساب ویژه ای را برای بیشتر کردن این احساسات باز کرده بودند. اما آیا شروع کننده این درگیری ها نیروهای نظم دهنده یا دانشجویان بودند؟در این ویدئو،واضح است که چه کسی شروع کننده درگیری ها بوده...


۰ نظر