بومرنگ؛ از حادثه 11سپتامبر تا تربیت کودکان توسط داعش!


مستند جذاب بومرنگ از حادثه 11سپتامبر در آمریکا  تا بوجود آمدن گروه های مختلف تروریستی در افغانستان و عراق و سوریه میگوید.


۰ نظر