فوری؛باز هم زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین توسط دراویش


باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم 


۰ نظر