ازدحام پشت درهای بسته آزادی همچنان ادامه دارد!


ادامه ازدحام در پشت درهای بسته آزادی/ ورود عجیب هواداران به ورزشگاه


۰ نظر