خداحافظی پیرلو از دنیای فوتبال


آندره پیرلو در سن 38 سالگی از مستطیل سبز خداحافظی کرد


۰ نظر