کامل نشدن مدارک باشگاه های ایران برای کسب مجوز حرفه ای


با اینکه چهارشنبه آخرین مهلت کامل کردن مدارک بود اما مدارک باشگاه ها کامل نشد.


۰ نظر