بغض جواد خیابانی در حین اجرای زنده


تأثر جواد خیابانی در حین اجرای زنده تلویزیونی درخصوص جانباختگان زلزله کرمانشاه.


۰ نظر