حرف های جالب برانکو درخصوص مشورت گرفتن کیروش از او


صحبت های برانکو درخصوص مشورت گرفتن کیروش از او پیش از آمدن به ایران.


۰ نظر