نمایندگان مجلس به جام جهانی خواهند رفت؟


خبری که چند وقتی است ذهنیت منفی را در مردم ایجاد کرده است؛ آیا نمایندگان مجلس با بیت المال به دیدن جام جهانی میروند؟


۰ نظر