مستندی از شاهین صمدپور برای تشکر از فردوسی پور


شاهین صمدپور مستند کوتاهی را برای تشکر از فردوسی پور ساخته است.


۰ نظر