روایت بانوان قهرمان تکواندو از اتفاقات جنجالی مربوط به سرود ملی


واکنش بانوان قهرمان تکواندو نسبت به اشتباه در پخش سرود ملی کشور.


۰ نظر