کنایه عبدالله روا به علت عجیب قطع بودجه برخی فدراسیون ها


کنایه مجری شبکه ورزش به قطع بودجه فدراسیون هایی که رؤسای بازنشسته آنها استعفا نمی‌دهند


۰ نظر