لحظه رکوردشکنی درگ توسط سامان خنجری


فیلم رکوردشکنی درگ توسط سامان خنجری با رکورد ۹/۶۳۶ثانیه در مسیر ۴٠٢متر - حالا خورشید (97/12/08)


۰ نظر